POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU CURIOSO TRAVEL GUIDE

(ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU)

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Serwisu i Umowy
o zawarciu usług drogą elektroniczną serwisu  Curioso Travel Guide.
Akceptacja Regulaminu powoduje jednocześnie akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

1. Administrator

Administratorem danych osobowych („Dane”) Użytkowników podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz podawanych w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną („Usługi”), zgodnie z Regulaminem jest Mariusz Prusaczyk.

2.  Przetwarzanie Danych

1.              Administrator przetwarza Dane Użytkowników, które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
2.              Przetwarzane przez Administratora Dane, o których mowa powyżej, są danymi, które Użytkownik udostępnia w trakcie Rejestracji oraz w momencie przystąpienia do korzystania z Usług.
3.              Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas składania zamówienia (akceptacja Regulaminu) również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia Usług.
4.              Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, jak również poprzez ulokowanie sprzętu i oprogramowania w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania.
5.              W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji Danych oraz zapewnienia uwierzytelniania, Administrator posługuje się technologią szyfrowania przetrzymywanych danych, architektury rozproszonej uniemożliwiającej dostęp do danych pracowników firm utrzymujących serwery oraz bezpiecznych połączeń SSL i VPN.
6.              Zbiór danych („Zbiór Danych”) Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

3. Prawa Użytkownika

1.              Dane podawane są dobrowolnie. Niepodanie określonych w Regulaminie Danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację oraz korzystanie z Serwisu lub określonych jego funkcjonalności.
2.              Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do dokonywania w nich bieżących zmian. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
3.              Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia Danych jeśli upoważniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Cele przetwarzania Danych

1.              Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Użytkowników a Administratorem w ramach Serwisu, w tym w celu kontaktowania się z Użytkownikami, rozliczenia świadczonych Usług oraz w celu weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Użytkowników w ramach Rejestracji.
2.              Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o usługach i innych produktach jak również informacji handlowych pochodzących zarówno od Administratora, jak i innych podmiotów.

5.  Postanowienia końcowe

1.              Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych.
2.              Administrator wykorzystuje pliki cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
3.              Użytkownik posiada możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania  cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnianych w Serwisie, w tym w części wymagającej logowania.
4.              Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw.
5.              Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu.